ERASMUS+ BAŞVURULARININ GÜNCELLENMESİ HK.

6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen ve ülkemizin 11 il ve 1 ilçesini1 (Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye Şanlıurfa ve Elazığ illeri ile Sivas’ın Gürün ilçesi) etkileyen deprem felaketinin KA 103/ KA 131 projelerine yönelik etkilerini asgariye indirmek üzere Ulusal Ajans tarafından önlemler, esneklikler ve uygulamalar getirilmiştir. 

Deprem felaketine yönelik esneklik ve uygulamaların kapsamı: 

1.1 Aileleri, akrabaları, yakınları veya kendileri yukarıda sayılan 11 il ve 1 ilçede ikamet etmekte olup da kendileri farklı illerdeki ECHE sahibi yükseköğretim kurumlarına kayıtlı öğrenciler, 
1.2 Aileleri, akrabaları veya yakınları yukarıda sayılan 11 il ve 1 ilçede ikamet etmekte olup da kendileri farklı illerdeki ECHE sahibi yükseköğretim kurumlarında çalışmakta olan personel, 
1.3 Yukarıda sayılan 11 il ve 1 ilçedeki ECHE sahibi Yükseköğretim kurumlarında kayıtlı öğrenciler ile bu üniversitelerde çalışan personel, 
1.4 2020, 2021, 2022 ve 2023 proje dönemleri için uygulanacaktır.

2) Hareketliliğe seçilen ancak hareketliliğe henüz başlamamış veya deprem nedeniyle başlayamamış öğrenci ve personelin durumu
2.1 Hareketliliğe seçilen ancak henüz başlamamış ve yukarıda 1.1 ve 1.2 maddeleri kapsamındaki öğrenci ve personelin hareketlilikleri bu öğrenci ve personelin talep etmesi halinde seçildikleri proje döneminin sonuna kadar ertelenebilir. Seçildikleri proje süresinin, hareketliliğin gerçekleşmesini mümkün kılmadığı durumlarda, bu öğrenci ve personelin hakları sonraki sözleşme dönemlerine, üniversitenin hibe imkanları dahilinde devrolunabilir.
2.2 Hareketliliğe seçilen ancak henüz başlamamış ve yukarıda 1.3 maddesi kapsamında olan öğrenci ve personelin hareketlilikleri bu öğrenci ve personelin talep etmesi veya depremden etkilenen üniversitenin teknik veya idari altyapısının bu öğrenci ve personeli planlanan faaliyetini gerçekleştirilmesi için gerekli işlemleri yerine getirememesi halinde seçildikleri proje döneminin sonuna kadar ertelenebilir. Seçildikleri proje süresinin, hareketliliğin gerçekleşmesini mümkün kılmadığı durumlarda, bu öğrenci ve personelin hakları, üniversitenin hibe imkanları dahilinde, sonraki sözleşme dönemlerine devrolunabilir.
2.3 Hareketliliğe seçilen ancak henüz başlamamış ve yukarıda 1.1, 1.2 ve 1.3 maddeleri kapsamındaki öğrenci ve personelin hareketlilikten feragat etmeleri halinde bir sonraki seçimlerde kendilerine -10 puan uygulanmaz.

3) Hareketliliğe başlamış ancak deprem nedeniyle ülkemize dönen ya da dönmek isteyen öğrenci ve personelin durumu
3.1 Yukarıda 1.1, 1.2 ve 1.3 kapsamında olan öğrenci ve personel deprem nedeniyle planlanan faaliyet tarihinden önce ülkemize dönmeleri durumunda aşağıdaki şekilde hareket edilir:
3.1.1 Mücbir sebep kapsamında değerlendirilir ve gerçekleştirilen faaliyet süresi kadar hibe verilir.
3.1.2 Gerçekleştirilen hareketlilik süresi hesaplandıktan sonra iadesi gereken miktar hesaplanır ve bu miktar öğrenci ve/ya personelden iade alınır. Üniversitenin kurumsal destek hibesinin elvermesi halinde iade alınması gereken miktar üst yönetim kararıyla öğrenci ve personelden talep edilmeyerek, kurumsal destek hibe kaleminden karşılanabilir.
3.1.3 Birinci ve ikinci derece yakınları depremden doğrudan etkilenen öğrenci ve personel, deprem nedeniyle faaliyetini yarıda bırakarak ülkemize dönmeleri halinde, bu öğrenci ve personelin seyahat, vize ve uzun süreli konaklama düzenlemelerine ilişkin masrafları (peşin ödenen yurt veya kira ücretlerinin kalan kısımları) belgelendirmek ve iade alınamamak kaydıyla üniversitenin bütçe imkanları dahilinde hareketlilik bütçesinden karşılanabilir. Üniversitenin hareketlilik bütçesinin yetmediği durumlarda kurumsal destek hibe kalemi kullanılabilir.

4) Hareketliliğe başvuran veya başvuracak öğrenci ve personelin durumu
4.1 Birinci ve ikinci derece yakınları veya kendileri, yukarıda sayılan 11 il ve 1 ilçede ikamet etmekte olup da kendileri farklı illerdeki ECHE sahibi yükseköğretim kurumlarına kayıtlı öğrenciler Erasmus+ öğrenci hareketliğine yapacakları başvurularda +10 puan ile önceliklendirilir.
4.2 Birinci ve ikinci derece yakınları yukarıda sayılan 11 il ve 1 ilçede ikamet etmekte olup da kendileri farklı illerdeki ECHE sahibi yükseköğretim kurumlarında çalışmakta olan personel Erasmus personel hareketliliği başvurularında dezavantajlı kategoride değerlendirilerek önceliklendirilir.
4.3 Yukarıda sayılan 11 il ve 1 ilçedeki ECHE sahibi Yükseköğretim kurumlarında kayıtlı olup da birinci derece yakınları AFAD’dan afetzede yardımı alan öğrenciler Erasmus+ öğrenci hareketliliğine hibeli olarak seçilmeleri halinde kendilerine ilave hibe desteği (dezavantajlılık hibesi) verilir. Üniversitenin hareketlilik bütçesinin elvermesi durumunda hareketliliği devam eden öğrencilere de ilave hibe desteği verilebilir.
4.4 Birinci derece yakınları veya kendileri, yukarıda sayılan 11 il ve 1 ilçede ikamet etmekte olup da kendileri farklı illerdeki ECHE sahibi yükseköğretim kurumlarına kayıtlı öğrencilerden birinci derece yakınları AFAD’dan afetzede yardımı alan öğrencilere Erasmus+ öğrenci hareketliğine hibeli olarak seçilmeleri halinde kendilerine ilave hibe desteği (dezavantajlılık hibesi) verilir. Üniversitenin hareketlilik bütçesinin elvermesi durumunda hareketliliği devam eden öğrencilere de ilave hibe desteği verilebilir.

5) Hareketliliği tamamlayan öğrencilere başarısızlık kesintisi uygulanmaması
5.1 Deprem bölgesindeki veya diğer yükseköğretim kurumlarında kayıtlı olup da kendisinin ya da 1. derece yakınlarının ikameti deprem bölgesinde olan 2022-2023 akademik yılı güz ve bahar dönemlerinde hareketlilik faaliyetlerini tamamlayan öğrencilere, deprem koşullarının bu öğrenciler üzerindeki maddi ve manevi olumsuz etkisi dikkate alınarak, başarısızlık kesintisi yapılmayacaktır. Eğitimlerini tamamlayan ve sınavlarına girerek transkript sunabilen öğrencilerin hibe sözleşmelerinde kesinti maddesi yer almasına rağmen, nihai hibe hesaplamalarında başarı derecesini dikkate almayacak şekilde istisna uygulanır.

6) Hareketlilikle ilgili belgelerde esneklikler
6.1 Deprem bölgesindeki veya diğer yükseköğretim kurumlarında kayıtlı olup da kendisinin ya da 1.derece yakınlarının ikameti deprem bölgesinde olan öğrenci ve personel için başvuru ve ödeme aşamalarında aslını sonradan ibraz etmek kaydıyla elektronik belgeler üzerinden işlem yapılabilir. Belge sunulamayan durumlarda beyan ile işlem tesis edilebilir. Bu durumda katılımcıdan, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğunun tespiti durumunda elde ettiği hakkı yitireceği ve kendisine ödenen hibenin geri alınacağını kabul ve beyan ettiğine ilişkin bir taahhütname de alınması gerekir.

7) Çevrimiçi/fiziksel yabancı dil sınavı ve sözlü yabancı dil sınavının ağırlığı
7.1. Erasmus yabancı dil sınavlarının düzenlenmesinde YÖK Başkanlığı’nın çevrimiçi eğitim kararının öğrenciler üzerindeki olası etkileri de göz önünde bulundurulmalıdır. Öğrencilerin, bu karar nedeniyle üniversitelerinin bulunduğu şehirlerden başka şehirlere gitmesi nedeniyle fiziksel sınavların öğrencilere yönelik külfet oluşturması ihtimaline istinaden çevrimiçi sınav seçeneği değerlendirilebilir. YÖK Başkanlığı’nın çevrimiçi eğitim kararının süresiyle sınırlı olmak üzere, Erasmus seçimlerinde uygulanacak sözlü sınavların ağırlığı %50’den fazla olmamak kaydıyla Uygulama El Kitabı’nda belirlenen sınırdan fazla olabilir.

YUKARIDAKİ HÜKÜMLERDEN YARARLANMAK İSTEYEN BAŞVURU SAHİBİ ÖĞRENCİ VE PERSONELİN YUKARIDAKİ HÜKÜMLERDEN YARARLANABİLİMESİ İÇİN BAŞVURU PORTALINDAN BAŞVURULARINI GÜNCELLEMELERİ GEREKMEKTEDİR. 

BAŞVURU EKRANINDA YER ALAN "6 Şubat 2023 depremine bağlı +10 puan uygulaması kapsamında ikamet ve akrabalık belgesi" SEÇENEĞİ TIKLANMALI VE İLGİLİ BELGE YÜKLENMELİDİR. 

Sistemde sorun yaşanma ihtimaline karşın erasmus@siirt.edu.tr adresine de ilgili evrak gönderilebilir. 

DUYURULUR...
Erasmus +
13 Mart 2023